PREDÁVAJÚCI:

Movychem s.r.o.

IČ: 46515224

DIČ: SK2023461737

so sídlom: Švábska1433/2, Močenok, 95131

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel sro, vložka č:28814/T

kontaktné údaje:

email  movychem@movychem.sk

telefón  +421948899882

www.movychem.sk

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

V.............. dňa ..............

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.